تا به سرت نیاد باورش نمیکنی (۱)

در میانه مطالعه کتاب “ماندن در وضعیت آخر” به جمله ای برخوردم که خیلی برایم تامل برانگیز بود.(نقل به مضمون)
در دفتر کار ما تابلویی نصب شده که بر روی آن نوشته شده “تا به سرت نیاد باورش نمیکنی. این گفته البته علمی نیست ولی

بیشتر بخوانید