آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟ (چه سوال بی ربطی!)

در مورد شما اطلاعی ندارم ولی از زمان کودکی یادم هست که همیشه این جمله برایم تکرار میشد که هدف وسیله را توجیه نمی کند. به این معنا که اگر نتیجه نهایی خیلی مطلوبی گرفته شود ولی روش مورد استفاده برای رسیدن به این هدف

بیشتر بخوانید