تا به سرت نیاد باورش نمیکنی (۳)

پی نوشت: داشتم می گفتم که چرا فکر میکنم تا موضوعی به سرم نیاد باورش نمیکنم.
نمیدانم تا به اینجای کار توانسته ام بگویم که منظورم از این جمله چیست یا نه. منظورم از این که “به سرت بیاد” این است که من مطلبی مفید

بیشتر بخوانید